یکشنبه 8 فروردین‌ماه سال 1389

شعر کردی سعید عبادتیان

دار  ِ  که ی کو   بی به ر   زانی

شنه ی   باد  ِ  سه ر سه ر   زانی

هه م   مانگ  زانی  هه م  خه ور  زانی

بی شووانن   په سیل  ِ   من

ته رف  ِ تیونن   که سیل  ِ من

وا  ده ره و که ن    ده سیل  ِ من

                            ئه وه   ونه ی   ده نگ  ِ کی یه

                            ئیوشی   ک  ت  هیوچد  نی یه

ئشکه فت   ئشکه فت   زاگرس  زانی

جه سی  ،  جه رگی  ،  پوسی  ، گیانی

داری  ،  وه لنگی  ،  پیوشی   ،  سانی

م   ئاوه ن   ِ  ئاوه یشته یل   بیوم

هزاران  سال  له   ده یشته یل   بیوم

بال    ِ به رز  ِ  فرشته یل   بیوم

                                 ئه وه   ونه ی   ده نگ  ِ کی یه

                                 ئیوشی   ک  ت  هیوچد   نی یه

کوه قلا کوه 
قلا سال88

اسامی روستاها

شهرستان گیلان غرب از نواحی قدیمی استان کرمانشاه است که در نوشته‌های تاریخی نیز به کرات از آن نامبرده شده است. خرابه‌های روستای گیلان در منتهی‌الیه جنوب جلگة کرمانشاه بر سر راه کرمانشاه به بغداد قرار دارد. این خرابه‌ها که به شکل تپه خودنمایی می‌کنند، احتمالاً بناهایی بوده‌اند که بنابه ضرورت‌های دفاعی و امنیتی ساخته شده‌اند. در این تپه‌ها آجرهای بزرگ به سبک بابلی و به تعداد زیاد پیدا شده که نشانه‌هایی از قدمت تپه‌ها هستند و احتمالاً آتشکده‌های بزرگ مربوط به مغ‌ها بوده‌اند که در دورة اشکانیان به یکی از خدایان محلی اختصاص داشته است. شهرستان گیلان غرب محل سکونت ایل بزرگ کلهر است و از گذشته‌های دور، خوانین کلهر زمستان‌ها را در این منطقه سر می‌کردند.

 
  دیره حومه چله  
  بطیاراحمد پشته مهدی قلی خان ایل شیرزادی  
  چمن گلین پلکین قمراعلی  
  شهرک جوب باغان جابرسفلی کلاه درازسفلی  
  گلوزی کله پای قاسم چشمه مورینه  
  میان رود گاومخل ایوانی تازه ابادبطی  
  نجارگلین گورسفید وارگه سفلی  
  نساردیره مرجان بابامراد چشمه پهن رشید  
  افشاراباد مرجان قیطول زینل خان  
  امامقلی مرجان گمار کلاه درازعلیا  
  انجاورود میرابه هوشیارچله  
  تنگ لانه بان صفر نیازی میرصفی اکبرجعفر  
  جوبباغان سفلی دارتوت صیادی تازه ابادصیدعلی  
  جوبباغان علیا مودرازحسین چشمه نظامی  
  دارابی به ابادصالح سنگچین صالح  
  داروند1 بینه گرد چشمه پهن فریدون  
  داروند2 دندانه کاسه گران  
  داروند3 کله جوب علیایک عبدالعزیز  
  سنگ درمیان سفلی گاومیش چران عرب سراب  
  سنگ درمیان علیا گرازان سفلی سنگ کرموشیرزادی  
  شاهمار گرازان علیا چشمه پهن علیشاه  
  شنقال خالدی گراویان سفلی بان میدان عبداله  
  شیشه راه کله جوب علیادو پشته سماوات  
  نساردیره سفلی داربلوط تازه ابادحیدربیگی  
  گلوزی داود علی خان اباد وارگه علیا  
  علیجان اوزین فریدون چشمه سنگی روتوند  
  شلین به ابادقباسیان چشمه کبود  
  گلین اله مراد پشت تنگ کورک چشمه گلینه  
  ویژنان تپه میرحسن خیرویس  
  باونمکر توران شهر دربندخیزان  
  پشته کبودعلی میرزا سرتیتان زاغه علی کرم  
  سرحال شیرزادی سیاه گل بشیرابادبطی  
  قروتک شیخ سرخ الدین سفلی طایفه شاعران  
  قشقه شیخ سرخ الدین علیا کولسوند  
  قیلان علیرضاوندی طایفه همت حسن پور  
  درویش قاسم اباد طایفه حضرتسلیمان  
  گزین کله جوب اسفندیاری کلاه درازوسطی  
  مورت سبز کله جوب سفلی میرزا اباد  
  میرمیراب علیا دارتوت رحیم طایفه شیرزادی  
  میه مز محمدرضاکیانی حیدریه  
  نیان مناف اباد بهرام وند  
  چم سورک وسطی رویبان بزرگ کل کش  
  پنجعلی رویبان کوچک سوخور کرمی  
  داربیدحسین علی کله جوب کرمی سوخورمروتی  
  داربیدعلی اکبر علی اباد قلی قلی  
  داربیدنظرعلی محمد کسانی نژاد قیطول  
  سرپلک یوسفی گواور سوخورنامدارعبدی  
  شاوگه بیگ رضائی سوخورشهبازشیری  
  سیاه سیاه سیدمحمدی سوخورکهزاد  
  اهنگران باسکله چشمه سفید کاظم خانی سفلی  
  سیروله باسکله درانبار کاظم خانی علیا  
  میان راه طایفه رجب محمدی سفلی  
  میرمیراب سفلی لته چقاصیادیان محمدی علیا  
  چم سورک سفلی میرمنگان علیا بابارستم  
  چم سورک علیا طایفه قوچی سوخورخوش اقبال  
  گل خیرک علیا کلک سوخورشهبازنجفی  
  مورتهادی ژاومرگ علیا سوخورعلی محمدگل محمدی  
  فالوشن چشمه غلامی سوخورنامدارمیرزاپور  
  گل خیرک سفلی چشمه حاجگه جعفری سوخوررشید  
    داربادام سوخورالهی  
    صالحکه سوخورحاجی مراد  
    قلعه رمن    
    کرکول کسان    
    تولک    
    چشمه بطال    
    چشمه عیسی    
    شیخ جبرئیل    
    درگه    
    باسکله بورویم    
    باسکله وسط    
    چشمه جادر    
    گرماب محمدرضاوندی    
    میرمنگان سفلی    
    وارگه    
    هفت چشمه جهانشاه    
    چشمه سفیدوسین    
    انجیردرمیان    
    بره گینه    
    چال سیاه    
    چشمه خانی    
    زرور    
    پیکوله    
    میان رود    
    باقری    
    سیدنازه    
    شیرزادی    
    طایفه خیدان    
    علیرضاوندی    
    ژاومرگ محمدمراد    
    ژاومرگ سفلی    
    احمدکشته داربادام    
    باسکله خان میرزا    
    بهرام بیگ    
    باپیرسفلی    
    چشمه سفیدروتوند    
    سراب قنبر    
    کمره    
    چشمه حاجگه شیرزادی    
   

88